Komunitární programy EU

Komunitární programy pro období 2014 – 2020

Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Jejich cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů z jednotlivých členských zemí v oblastech, které přímo souvisejí s evropskými politikami. Stejně jako v případě operačních programů financovaných ze strukturálních fondů jde o programy víceleté.

Na rozdíl od operačních programů je spravování komunitárních programů a příprava konkrétních výzev zpravidla v pravomoci Evropské komise. Další základní rozdíl mezi komunitárními a operačními programy je ten, že žadatelé operačních programů jsou zpravidla z jedné členské země, projekty podané v rámci komunitárních programů zahrnují subjekty z více členských zemí - partneři.

Programy se financují přímo z rozpočtu Evropské unie, která na vybrané projekty přispívá v rozmezí 40 - 75 % (výjimečně až 100 %). Spravuje je přímo Evropská komise nebo specializované výkonné agentury, které Komise zřídila. U některých programů jsou gestorem národní agentury.

Skladba i obsah programů se průběžně upravují podle aktuálních priorit. Evropská unie podporuje v období 2014-2020 projekty v následujících oblastech:

· Výzkum, vývoj a inovace

o Horizont 2020

o Galileo

· Vzdělávání

o Erasmus+

· Podnikání

o COSME

· Kultura

o Kreativní Evropa

· Vnitřní trh

o Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

o FISCALIS 2020

o CUSTOMS 2020

· Životní prostředí

o LIFE

· Justice a vnitro

o Práva a občanství

o Spravedlnost (Justice)

o Evropa pro občany

o HERCULE III

o PERICLES 2020

· Sociální politika

o Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)

· Zdraví

o Zdraví pro růst

o Consumer

 

Horizont 2020 – jedná se o nový rámec financování evropského výzkumu, vývoje a inovací v období let 2014 – 2020. Jde o klíčový nástroj pro financování Unie inovací, jedné ze stěžejních iniciativ programu Evropa 2020. Jedná se o integrovaný systém pro období 2014 – 2020 s rozpočtem 74 mld. EUR, který nahradí všechny současné evropské nástroje financování vědy a výzkumu – 7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj, Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Evropský inovační a technologický institut (EIT). Jejich sjednocením do rámce Horizont 2020 vznikne jediný flexibilní a jednoduchý program, který umožní financování celého inovačního řetězce od základního výzkumu po tržní využití v souladu s obsahem klíčové iniciativy Unie inovací.
Cílem programu Horizont 2020 je budování ekonomiky založené na znalostech a inovacích v celé Unii prostřednictvím dostatečného financování výzkumu, vývoje a inovací tak, aby bylo podpořeno provádění Strategie Evropa 2020 a dalších politik Unie a také uskutečnění a fungování Evropského výzkumného prostoru.

Galileo – vytvoření a provoz globálního družicového navigačního systému Galileo. Rozpočet činí 7,1 mld. EUR.

Erasmus+ - jedná se o program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Navazuje na úspěchy programů: Program celoživotního učení, Mládež v akci, Erasmus Mundus, Tempus a další iniciativy Evropské komise. Program podpoří mezinárodní mobilitu a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy ve všech úrovních a formách vzdělávání. Rozpočet činí 14,8 mld. EUR.

COSME – program na podporu konkurenceschopnosti podniků s důrazem na malé a střední podniky. Cílem je zvýšit přístup MSP k finančním zdrojům, podporovat podnikatele a jejich internacionalizaci a zlepšovat podnikatelské prostředí. Navazuje na program CIP a disponuje rozpočtem 2,3 mld. EUR.

Kreativní Evropa – tento program je určen pro organizace z kulturních a kreativních odvětví. Tento program navazuje na programy Kultura, MEDIA a MEDIA Mundus. Záměrem programu je posílit konkurenceschopnost Evropy v kultuře, filmu a ostatních kreativních odvětvích a zároveň podporovat zachování kulturní a jazykové rozmanitosti. Rozpočet činí 1.46 mld. EUR.

Nástroj pro propojení Evropy - z rozpočtu tohoto nástroje budou podpořeny strategické projekty v oblasti dopravní, energetické a telekomunikační infrastruktury. Hlavním cílem nástroje je rozvoj výkonného, udržitelného a efektivního propojení sítí v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikací. Dále budování chybějících přeshraničních vazeb a odstraňování dosavadních problémů podél hlavních transevropských dopravních koridorů. Schválená celková alokace programu činí 33,3 mld. EUR.

Fiscalis 2020 - program je zaměřen na zlepšování fungování daňových systémů na vnitřním trhu. Má za cíl zlepšit spolupráci mezi daňovými správami a poskytovat mechanismy a prostředky ne zlepšení této spolupráce. Program nemá vést k další harmonizaci rozdílných vnitrostátních systémů, ale má umožnit snížení negativních účinků jako jsou např. daňové podvody, narušování hospodářské soutěže, administrativní zátěž pro daňové správy a podniky atd. Rozpočet činí 243 mil. EUR.

Customs 2020 – tento program je zaměřen na podporu a rozvoj činností celních správ EU, s cílem průběžně zavádět do praxe jednotné metody odpovídající novým trendům v celní oblasti. Rozpočet činí 547 mil. EUR.

LIFE – program pro opatření v oblasti životního prostředí a klimatu má pomoci členským zemím se zaváděním unijních pravidel. Podporuje projekty státních i soukromých organizací. Klade důraz na lepší využívání surovin a aktivity související se změnou klimatu. Rozpočet činí 3,1 mld. EUR.

Práva a občanství - podpora evropské společnosti založené na respektu k základním právům, boji proti rasismu, xenofobii a antisemitismu, podpoře lepšího mezináboženského a mezikulturního porozumění a zlepšení tolerance v Evropské unii. Rozpočet činí 439 mil. EUR.

Spravedlnost (justice) – jedná se o program, který má za cíl přispívat k dalšímu rozvoji evropského prostoru práva založeného na vzájemném uznávání a vzájemné důvěře, a to zejména podporou justiční spolupráce v občanských a trestních věcech. Rozpočet činí 378 mil. EUR.

Evropa pro občany – jedná se o program na podporu mezinárodních projektů měst, obcí a organizací občanské společnosti, které podporují mobilitu občanů a aktivní evropské občanství. Cílem je přiblížit Unii jejím občanům, podporovat evropské občanství a zlepšovat podmínky aktivního občanství a demokratické angažovanosti na úrovni Unie. Rozpočet činí 186 mil. EUR.

Hercule III – jde o program, který je určen na potírání podvodů, korupce a ostatní trestné činnosti, kterou jsou dotčeny finanční zájmy EU. Je zaměřen zejména na spolupráci mezi Komisí prostřednictvím Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), příslušnými orgány v členských státech a ostatními evropskými institucemi a orgány. Rozpočet činí 110 mil. EUR.

Pericles 2020 – program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání v Evropě a po celém světě. Rozpočet činí 7,7 mil. EUR.

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace – program slouží na podporu inovativní sociální politiky, mobility pracovních sil a sociálního podnikání, jakož i k usnadnění přístupu k půjčkám. EaSI tak integruje a rozšiřuje tři stávající finanční nástroje: Program pro zaměstnanost a sociální solidaritu Progress, Evropský portál pracovní mobility EURES a Evropský nástroj mikrofinancování Progress. Nový integrovaný přístup si klade za cíl zvýšit soudržnost a dopad jmenovaných nástrojů. Rozpočet činí 920 mil. EUR.

Zdraví pro růst – tento program pomáhá členským státům provádět reformy potřebné k vytváření inovativních a udržitelných systémů zdravotní péče, rozšířit přístup občanů ke kvalitnější a bezpečnější zdravotní péči, podporovat zdraví občanů EU a předcházet nemocem, chránit občany EU před přeshraničními zdravotními hrozbami. Program posiluje a vyzdvihuje provázanost mezi hospodářským růstem a zdravou populací ve větším rozsahu než předchozí programy. Tento program disponuje rozpočtem 446 mil. EUR.

Consumer (Program pro spotřebitele) - cílem programu je zajistit pro spotřebitele bezpečnější výrobky a služby, lepší informace a účinnější ochranu práv a možností nápravy. Rozpočet činí 169 mil. EUR.

Copyright © 2017, Středočeský kraj. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o přístupnosti | Mapa serveru