Strukturální politika

Prohlášení komisařky pro regionální politiku Coriny Creţu

Po svém jmenování komisařkou pro regionální politiku jsem ustavila pracovní skupinu, v jejímž rámci úzce spolupracujeme s Českou republikou, Bulharskem, Chorvatskem, Itálií, Maďarskem, Rumunskem, Slovenskem a Slovinskem na efektivnějším provádění fondů EU. Cílem je pomoci těmto zemím maximálně využít zbývajících prostředků z období 2007–2013, a to v souladu s platnými předpisy, podle nichž je třeba použít tyto prostředky na projekty do konce roku 2015.

Po zasedání Evropské rady v prosinci 2014 jsme se zavázali nalézt řešení, která by zajistila rychlé a co nejúčinnější čerpání vyčleněných prostředků z programového období 2007-2013. Při využití flexibility stávajících pravidel by tak dotyčné státy mohly v nadcházejících letech realizovat dlouhodobé projekty.

Za tímto účelem Komise přijala revidované znění pokynů k uzavření programů politiky soudržnosti 2007–2013.

Tyto pokyny mají formu rozhodnutí Komise, jež podrobně vysvětluje, jak mají členské státy a Komise při finalizaci programů politiky soudržnosti 2007–2013 postupovat. V rámci těchto programů jsou čerpány prostředky od roku 2007 do konce roku 2015. Do března 2017 pak musí členské státy předložit závěrečnou zprávu o provádění fondu, přehled o čerpaných finančních prostředcích a prohlášení o uzavření, ve kterém bude zhodnocena legalita a řádnost výdajů.

Aktualizované pokyny k uzavření programů jsou uvedeny do souladu s regulatorními změnami, které přijaly Rada a Evropský parlament v prosinci 2013. V rámci uzavírání programů jsou zjednodušeny některé postupy, které se týkají jednak nástrojů finančního inženýrství, jednak tzv. rozfázování, kdy jsou projekty zahájeny v jednom programovém období a dokončeny v období následujícím. Co tedy je tedy v revidovaných pokynech nového?

Především byla zapracována možnost tzv. 10% flexibility. Díky ní je možné v rámci určité prioritní osy navýšit financování o 10 % za předpokladu, že se ve stejné míře sníží financování v jiné prioritní ose v rámci téhož programu.

Pokyny rovněž vyjasňují, že prostřednictvím nástrojů finančního inženýrství lze nadále investovat do reálné ekonomiky i v průběhu roku 2016.

V neposlední řadě byly také zjednodušeny a optimalizovány postupy, podle nichž mohou být projekty z období 2007–2013 rozfázovány do období 2014–2020.

V rámci stávajících pravidel a díky krátkodobým řešením, která navrhuje pracovní skupina a jež mají jednotlivým členským státům pomoci urychlit čerpání prostředků EU, lze bilanci čerpání značně vylepšit.

Již nyní lze pozorovat, že se v provádění programů 2007-2013 pokročilo. Je to pro nás signál, že se společné úsilí vyplatilo a že zvolená cesta je správná.

Zdroj: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/150506_cerpani_evropskych_fondu_cs.htm (06/05/2015)

(15.5.2015)
Copyright © 2017, Středočeský kraj. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o přístupnosti | Mapa serveru